Palabras de Amauta

Monday, August 27, 2007

ALOFONÍA CATALÁ DE CUNQUEIRO (2+1 POEMAS)
“Como si a luz fixera un redondel branquísimo no escuro. Eu vou entrando nil e poñendo verbas, verbas. Cando xa me sinto eu todo naquela mesma luz, van saindo outras verbas diferentes, cáseque un mundo. Iste é o poema.”

de Autopoética e poesías 1935, Álvaro Cunqueiro

Malia ser o galego lingua de expresión poética case única para Cunqueiro, quero deixarlle ao lector proba dun notábel experimento alofónico que acontece na idade máis temperá do Cunqueiro poeta.
Ocupa o mindoniense, penso eu, un lugar certamente abstracto na poesía galega por non ser acreedor nin gardián de postura manifesta algunha entorno aos seus pareceres literarios. E é esta fonda subxectividade a que dota dun grande aceno de rutura á poética cunqueiriana de ante-guerra. Sincrético, vangardista e moderno, ten unha certa capacidade de reacción contra o seu propio contexto literario, unificando claridade cunha dose de dinamismo que percorre o sotarrego da súa escrita.
Contextualizando dicía, a poética do Cunqueiro previo á visita a Barcelona (1934) ten como fío as tres grandes obras cunqueirianas de pre-guerra: Mar ao norde, Cantiga nova que se chama riveira e Poemas do si e do non.
Comeza Cunqueiro pois, a marcar no seu devalar poético, unha traza de seu que xa o distingue entre os poetas ibéricos. Nominación, elementalidade das rimas, hermetismo, anáfora, lonxanía verbal, grande lóxica semántica, unha fasquía popular de verquinte galego-portuguesa que tan bo resultado semella darlle en Catalunya, e unha expresión temática mareira inspirada quizabes en Manoel-Antonio.


VISITA A BARCELONA, 1934


É no ano 1934 cando María Luz Morales Godó, coruñesa e redactora de La Vanguardia na época, quen dá a coñecer en Barcelona aos poetas galegos nunha conferencia ofrecida a Amics de la poesia (círculo que axunta aos principais poetas cataláns da época e do que María Luz Morales é partícipe).
Tal foi o calado da mesma que o galegófilo catalán Tomàs Garcés (home xa relacionado con Risco e que tiña un coñecemento da realidade galega absorvido desde a xanela de Nós e A Nosa Terra) publica na súa coluna de La veu de Catalunya un interesante artigo titulado Poetes de Galícia. Garcés, co-director de Quaderns de Poesia e María Luz Morales son os que propoñen a exitosa entrada de Cunqueiro na axenda lietraria catalá. E é xa no ano 1934 cando Cunqueiro publica dous poemas en galego no nº3 de Quaderns de poesia (“Reiseñor do meu silencio fonte” e “Cervo ave feliz”).
Definitivamente, Cunqueiro visita Catalunya convidado por Carles Riba en nome de Amics de la poesia, nunha tribuna de prestixio pola que xa pasaran Valéry, Eluard, Salinas, Lorca, etc; e atraído tamén pola idea de normalización cultural de Catalunya. Le daquela varios poemas en galego e dá unha charla para o colectivo catalanista Palestra sob o título “El actual movimiento galleguista”. Esta famosa visita ten como telón de fondo unha exposición de Manuel Colmeiro nas Galeries Laietanes, e un proxecto que agroma, un especial de Quaderns de Poesia sobre poetas alófonos, que inclue daquela un dos poemas cataláns de Cunqueiro.
Cunqueiro, asiduo lector de catalán, entra en contacto cos que serán futuros colegas e amigos (caso de Nèstor Luján ou Joan Perucho). Pero é o devandito Tomàs Garcés con quen Cunqueiro traba amizade de por vida e traballo conxunto. Boa proba é a recíproca correspondencia, a inclusión de Cunqueiro na escolma Deu poemes gallecs (1954) -tradución realizada co esforzo persoal e económico de Garcés-, e a colaboración de lingüística do propio Garcés nos 2+1 poemas cataláns de Cunqueiro.


2+1 POEMAS CATALÁNS


Cunqueiro deixounos 2+1 poemas en lingua catalá. Dous coñecidos integramente na súa dimensión catalá e un aparecido nunha carta, e do que existe unha máis que probábel readecuación ao galego.
O primeiro deles é coñecido como Cantiga Catalana que o autor adica ao propio Garcés e que ten trazos neotrobadorescos. Aparece publicado en novembro de 1935 no nº4 de Quaderns de poesia, que levaba o título de La musa políglota e que se inicia cun dos poemas galegos de Lorca.
O segundo é La nit es bruna, adicado a Josep Carner e inédito até 1991, cando Filgueira Valverde publica da man do Consello da Cultura Galega os autógrafos que lle foran enviados por Cunqueiro co gallo da inacabada Antoloxía Consultada da Poesía Galega na que Filgueira estaba a traballar antes da Guerra e que non chegou a ver a luz dos prelos.
E unha terceira e singular composición catalá, La cançó del rossinyol de la mort cruel que chegou até os nosos días nunha carta que Cunqueiro dirixe a Garcés e da que temos coñecemento polo profesor Alonso Montero. Nela Cunqueiro comunica a Garcés a necesidade de que se lle envíe desde o Principat unha gramática e un dicionario (cita propiamente o de Fabra) e esboza un dos supostos seis poemas que xa ten escritos en lingua catalá. Deles pouco se sabe (amáis desta mención na carta), e dos que di “agarda chegar a dez”. A carta data de 9 de xaneiro (intuese de 1936 xa que coñecemos que a amizade entre Garcés e Cunqueiro data do 1934 e a publicación de Quaderns de poesia nº4 de novembro de 1935).
Nesta caso, o terceiro poema expónnos un novo debate: é tradución do galego ou trátase dun orixinal catalán? Nembargantes, o debate enfeblece xa que en 1936 publícase Nenia. Tres pequenas versiós tristes de Rosalía de Castro. Antonio Nobre, Enrique Heine. obra na que o terceiro poema de Nenia e a “Cançó del rossinyol” semellan ser a mesma composición por conservaren ámbalas dúas o léxico e estruturas galegas do poemas atopado na carta.
En conclusión, se o mar onde se asentan as illas é o mar do noso soño, Cunqueiro ha ter algunha das súas mil primaveras ancorada nas Drassanes de Barcelona ou nos cons das Illes Medes. Insubmiso á valoración mesetaria do seu verso eu poño ánima e unha illa louvada na razón do seu inxenio. Mais eiquí as choivas...


Amauta Castro
Girona, 28/08/07

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:

Alonso/Avenoza (1998); Xesús Alonso Montero e Gemma Avenoza, Dous poemas en catalán de Álvaro Cunqueiro. Madrid, Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense, nº1 Revista Madrygal, 1998

Cunqueiro (2004); Álvaro Cunqueiro, Mar ao Norde, Cantiga nova que se chama riveira, Poemas do si e do non (poesía 1932-1933). Vigo, Galaxia, Biblioteca Álvaro Cunqueiro, 2004

Cunqueiro (1991); Álvaro Cunqueiro, Autopoética e poesías –1935- Autógrafos e inéditos de Álvaro Cunqueiro. Compostela, Consello da Cultura Galega.1991

González (2004); Helena González, A “Galicia, verde fantasma” de Tomàs Garcés. Exotismo e tradución. Vieiros: barcelona, sumario de xerfa, 2004

Méndez Ferrín (1984); X.L.Méndez Ferrín, De Pondal a Novoneyra. Vigo, Xerais, Universitaria, 1984

Rodríguez Fer (1989); Claudio Rodríguez fer, Poesía Galega: Crítica e metodoloxía. Vigo, Xerais, Universitaria, 1989

VV.AA. (2001); Carlos L. Bernárdez (coord.), Literatura Galega Século XX. Vigo, A Nosa Terra, Historia de Galicia (monografías), 2001

VV.AA. (2003); Jordi Cerdà, Víctor Martinez-Gil e Rexina R. Vega (Eds.), Álvaro Cunqueiro e as amizades catalanas. Sada, Ediciós do Castro, 2003


TRANSCRICIÓN DOS POEMAS CATALÁNS DE CUNQUEIRO


A ANOMENADA “CANTIGA CATALANA”

Paradis, Enlloc
l’aigua es flor
i l’ànima em roba
mon amor!

La mar es encara una noia nova
i per cims d’Enlloc seu cos s’enfonza
mon amic!

El veler es un roser florit
i el vent nou una fletxa d’or fi
mon amor!

Ocells refilen sota el cel d’Enlloc
que es un mon blau de suau remor
mon amic!

Aigües dels rius de la verde riba
veniu als arbres del Paradis! us crida
mon amor!

Enlloc, Paradis
ferit m’he vist
de flors el pit
mon amic !

a Tomás Garcés

“LA NIT ES BRUNA”

La nit es bruna
Tres estrelles son tres
i l’alosa es una

L’alosa es poncella
no se si fruita
no se si estrella

L’aire ha dit
que l’aigua i la rosa
l’han adormit

L’aigua ha cantat
que l’aire i l’alba
l’han despertat

Qui tingui amor
qui vinga aquí
donar la flor !

a Josep Carner

“LA CANÇÓ DEL ROSSINYOL DE LA MORT CRUEL”

DISCURSO


Sento els seus ulls parlar sota las llunas
Entremitg de las cérvolas feridas
sota las llunas sento els seus ulls parlar
sento els anelles d’or i el capdell de les ombres
sento ferres i soletats, llanças sonoras.
Sortint del cel ha mort la branca nova.
Aquesta es la cançó del rossinyol de la mort cruel


REELABORACIÓN EN “NENIA.TRES PEQUENAS VERSIÓS TRISTES DE ROSALÍA DE CASTRO, ANTONIO NOBRE, ENRIQUE HEINE”

Enrique Heine
Sinto os seus ollos falar baixo das lúas
Entremedio das cervas malferidas
baixo das lúas sinto os seus ollos falar
sinto os colares de ouro i-o novelo das somas
sinto ferros e soedás lanzas sonoras
Saindo do ceo finóuse a ponla nova
Tres cabalos lle galopan o peito

Un leva a frol
outro a canzón
i-o mais pequeño
o seu corazón!

Ista é a canzón do reiseñor da morte crudel

Thursday, August 23, 2007

PALABRAS DE AMAUTA
I

Practicou de muller os usos
cos que se lle aprendera na escola
e reaccionou brutalmente ao acontecer a idade do autocoñecemento

As palabras coas que fora amestrada
apreixábanlle as pernas e inmóbil repetía feitos
propios da natureza da nai
prestos do heroísmo dunha calamidade
mesta como un Urquiola a reestenderse petrolífero
sobre as coxas manaciais da nena inda enrestradas
no enxame de alcatrán do barcos sucesivos
Policomander Aegean Sea Prestige

e o sangue
seiva de rosas
porque descubrira a prolongación acuática dela mesma
e os versos de Anacreonte
nunha ringliera branca imparábel
que circulaba na praia

II

Amauta proferiu centos de berros contra o espello
porque a metade de seu
desfixera a cara branquecina fronte á luz
e falara co ceo abondosamente

Abrí as nubes e baijá esprendente
À tirar d’este mundo â pobre orfiña

Irrecoñeceu as faccións máis rotundas de Amauta
o espello
A nena medrou dentro do consello e ninguén
deu en esclarecer as partes daquel proceso
cando a nai de esguello gorecía a derrota da súa cativa
e reflectida Amauta considerou a imaxe da filla futura irreversíbel
fragmento dun universo repensado ao través dela propia

Abrí as nubes e baijá esprendente
À tirar d’este mundo â pobre orfiña

Nembargantes perviviu materna a posición material do xeo
As faces que lle repetían inverno inverno nos soños ventoados
transitaran a cidade en fotogramas ateigados de libros e desacordos
para Amauta que sabía con claridade como eran as ficcións
E definiunas
Nomádicas na lúa
reais no diálogo co descoñecido
perdidas para cando se desexa esquecer

III

A realidade desprezara os nomes milenarios do antergo
afastándoos da súa verdadeira forma escrita
e antepoñendo a aquela
unha serie identificativa esóxena ao silabario eléctrico
dos nomes do clan

Pois na metrópole
os financiadores da ortodoxia poderían gravar
onomásticas intelixíbeis nas cadeas da asoballada
sen a imposibilidade
do alfabeto oral dos costumes propios


IV

Paralelamente a coñecermos a pedra coma Asorei
os fardeis da escravitude compilaban as historias de diáspora
os cans ouveaban ao sol incandescente negros crepúsculos
traballosa a dignidade percuraba martelos
mans moitas tan numerosas
repetían Vietnam
Vietnam
cando alfabetizada a rosa trobou Martí
e Amauta solfexou as sinfonías nas que o trópico
ensina palabras a Occidenteamautacastro@hotmail.com

Girona, 24/08/07

Thursday, August 16, 2007

XIRINACS, SEMPRE MÉS

En ple ús de les meves facultats marxo perquè vull acabar els meus dies en la soledat i el silenci. Si em voleu fer feliç no em busqueu. Si algú em troba li prego que, estigui jo com estigui, no vulgui pertorbar la meva soledat i el meu silenci. Gràcies!

Acte de sobirania:

He viscut esclau setanta-cinc anys en uns Països Catalans ocupats per Espanya, per França (i per Itàllia) des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l’univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa, per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble. Avui la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells han perdut un esclau. ella és una mica més lliure, perquè jo sóc en vosaltres, amics!

Lluís Maria Xirinacs i Damians, Barcelona 6 d’agost de 2.007

Tradución ao galego:

En pleno uso das miñas facultades marcho porque quero acabar os meus días na soidade e no slienzo. Se me queredes facer feliz non me busquedes. Se alguén me atopa prégolle que, estea eu como estea, non quera perturbar a miña soidade e o meu silenzo. Grazas!

Acto de soberania:

Vivín escravo setenta e cinco anos nuns Países Cataláns ocupados por España, por Francia (e por Italia) desde hai séculos. Vivín loitando contra esta escravitude todos os anos da miña vida adulta. unha nación escrava, como un individuo escravo é unha vergoña da humanidade e do universo. Pero unha nación nunca será ceibe se os seus fillos non queren arriscar a súa vida na súa liberación e defensa. Amigos, aceitádeme este final absoluto victorioso da miña contenda, para darlle contrapunto á covardia dos nosos líderes, masificadores do pobo. Hoxe a miña nación devén soberana absoluta en min. Eles perderon un escravo. Ela é un pouco máis ceibe, porque eu estou convosco, amigos!


Lluís Maria Xirinacs i Damians, Barcelona 6 de agosto de 2.007

Saturday, August 11, 2007

GALEGOS E ESCRAVOS EN CUBA

Pouco mérito ten este último post que me decidín a deixar. Foi simplemente recollido da revista cultural cubana www.lajiribilla.cu , a autora oferécenos un pequeño rascuño sobre os padecementos dos nosos compatriotas na Cuba previa á independencia.
Deixo o artigo íntegro e na lingua na que foi escrito. Soprendente pero confirmatorio dunha realidade que algúns xa intuiamos.
Castellanos de Castilla, tratade ben aos galegos!

Una compañía patriótico-mercantil
Josefina Ortega • La Habana

No es muy conocido que la infamante esclavitud que se padeció en Cuba no fue solo la inflingida a los negros traídos de África, o a los coolíes llegados desde China, muchos años después.
Existen trabajos serios sobre el tema de la esclavitud ejercida contra hombres blancos europeos, estudios debidos, entre otros, al historiador Manuel Moreno Fraginals, en el capítulo seis “El mercado de brazos (1790—1860)”, de El Ingenio, y a la investigadora Norma Peraza, con su artículo “Esclavos gallegos en Cuba”, publicado en el volumen 3 —septiembre-diciembre, 1980— de la Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba.
Sin embargo, el tema es en verdad casi desconocido, en parte porque pareciera escasamente creíble que tales hechos pudieran suceder a mitad del siglo XIX, en parte porque la esclavitud negra y asiática pertenecía al (des) orden natural que hasta más allá de la mitad de la centuria se vio como un mal inevitable para muchos.
La fuerza que llevó a la explotación de hombres blancos peninsulares se escondió detrás de una cortina. Pero fue tan cierta —matices más o menos: los llamaban “colonos”— como las otras.
Las causas se saben: Galicia, hacia 1850, andaba en la ruina; y muchas de sus gentes se vieron obligadas a desterrarse por la hambruna.
En Cuba los “indios” habían sido exterminados; el miedo “al negro”, era desayuno diario, y la trata china estaba en ciernes. Entonces el viejo concepto de importar mano de obra barata a tono con la mejor “teoría colonizadora hispano-cubana” —según Moreno Fraginals—, se hizo cargo de canalizar la desesperación de los gallegos y hacerlos carenar en Cuba “para utilidad de los grandes empresarios”.
Y la idea tomó rumbo cuando en 1854 se aprobó en las Cortes Españolas un proyecto de colonos gallegos, impulsado por un tal Urbano Feijoo y Sotomayor —diputado a Cortes— de quien se dice sacaría buena tajada del negocio, bajo licencia para “transportar trabajadores libres, por períodos de cinco años, que se mantendrán bajo la vigilancia de las autoridades"…las que… "velarán de que a los inmigrantes se les pague el pasaje, y se les entregue cada año tres camisas, un pantalón, una blusa, un sombrero de yarey y un par de zapatos”, y de que “no se les pague menos de seis pesos al mes, y que se abone el pasaje de regreso”.
En un Pliego de condiciones, “bajo las cuales se organizará la compañía Patriótico-mercantil” (¡!), se consignaban que al llegar a la Isla “los inmigrados serán recibidos por la empresa en locales convenientes, preparados en el campo para la aclimatación…”.
Sin embargo, el estatus con que llegaban a Cuba tenía viso jurídico que impedía la deserción de la contrata. Y eso daba mala espina. Para rematar se establecía bajo rúbrica que “me conformo con el salario estipulado aunque sé y me consta que es mucho mayor el que ganan los jornaleros libres de la Isla de Cuba; porque esta diferencia la juzgo compensada con las otras ventajas que ha de proporcionarme mi patrón…” El sueldo era de seis pesos mensuales, en tiempos en que un esclavo negro alquilado costaba 20.
Pero desde el momento mismo de la “aclimatización” comenzaron los problemas. Según se afirma, un médico de la compañía dictaminó que “No tienen temperancia. Gustan demasiado de la comida, y no atienden a lo que uno le dice en cuanto a hacer dieta”.
Luego se redujo el tiempo de descanso de los domingos, la exigencia de más rendimiento… hasta que poco tiempo después comenzaron las deserciones y la insubordinación.
Llegado el caso, cuando la situación se volvió execrable en algunos sitios, unos cuantos colonos fueron enviados ¡al cepo! de la misma forma que se le hacía al negro, como le sucedió al “trabajador peninsular Andrés Mosquera de la brigada de la Calzada de Jesús del Monte por haberlo encontrado pidiendo limosna…”, después de apalencarse por varios días.
¿El castigo? …enviado al “cepo todas las horas de descanso por seis días y por la noches y por espacio de un mes todos los días que no sean de trabajo…”.
Luego de varios escándalos y hechos de sangre, una comisión establecida para “tratar la trata” dictaminó el 18 de junio de 1855 la liberalización del compromiso contraído a discreción, razón para que muchos gallegos llegados a nuestra tierra como esclavos tomaran rumbos diversos, y buena parte de ellos se asentaron en suelo cubano para siempre, tal y como dijera José Martí años después.
“Todo trabajo es santo y cada productor una raíz; y al que traiga trabajo útil y cariño venga de tierra fría o caliente, se le ha de abrir un hueco ancho, como un árbol nuevo.”

amautacastro@hotmail.com
Girona, 10/08/07

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis
Estadisticas Gratis